Chính sách vận chuyển và giao nhận

Chính sách giao nhận tài liệu khi khách hàng đã thanh toán:

Sau khi khách hàng thanh toán thành công trên hệ thống tailieubanhang.com. Hệ thống sẽ gửi thông tin tài liệu tới khách hàng trong email mà khách hàng đăng ký với hệ thống.

Cách 1: Khách hàng vào email của mình đã đăng ký trên hệ thống để tải tài liệu đã mua

Cách 2: Khách hàng đăng nhập vào hệ thống tailieubanhang.com theo tài khoản mình đã đăng ký và vào phần tải liệu đã mua để tải về.