Phần 3: Quy chế hoạt động phòng Digital Marketing

 • 1
 • 153
 • 100
Giá tiền: Miễn phí
Tải xuống (100)
Vui lòng tải xuống để xem đầy đủ
Tải xuống
Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/06/2024 04:10

Quy chế hoạt động phòng Digital Marketing

1. Mục đích:

Quy chế này quy định về tổ chức, hoạt động và trách nhiệm của phòng Digital Marketing nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động và phát triển của phòng, góp phần thực hiện mục tiêu chung của công ty.

2. Phạm vi điều chỉnh:

Quy chế này áp dụng cho tất cả cán bộ, nhân viên thuộc phòng Digital Marketing.

3. Nội dung:

3.1. Chức năng, nhiệm vụ:

 • Phát triển chiến lược Digital Marketing phù hợp với mục tiêu chung của công ty.
 • Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch Marketing trực tuyến hiệu quả.
 • Quản lý và giám sát các kênh Marketing trực tuyến.
 • Phân tích dữ liệu và báo cáo kết quả hoạt động Marketing.
 • Đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả Marketing.
 • Cập nhật các xu hướng Marketing mới nhất và ứng dụng vào hoạt động của phòng.
 • Tham gia các hoạt động Marketing chung của công ty.

3.2. Tổ chức:

 • Phòng Digital Marketing do Trưởng phòng phụ trách.
 • Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo công ty về mọi hoạt động của phòng.
 • Cán bộ, nhân viên trong phòng được phân công nhiệm vụ cụ thể theo chức danh và trình độ chuyên môn.

3.3. Quy trình hoạt động:

 • Mọi hoạt động của phòng Digital Marketing đều phải tuân theo quy trình được ban hành và phê duyệt bởi Ban lãnh đạo công ty.
 • Phòng Digital Marketing có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các phòng ban khác trong công ty để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3.4. Khen thưởng và kỷ luật:

 • Cán bộ, nhân viên trong phòng Digital Marketing có thành tích xuất sắc trong công tác được khen thưởng theo quy định của công ty.
 • Cán bộ, nhân viên trong phòng Digital Marketing vi phạm quy định của công ty sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định.

4. Phụ lục:

 • Danh sách cán bộ, nhân viên thuộc phòng Digital Marketing.
 • Quy trình hoạt động chi tiết của từng mảng công việc trong phòng Digital Marketing.

5. Hiệu lực thi hành:

Quy chế này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

Lưu ý:

 • Nội dung quy chế này có thể được điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với thực tế hoạt động của công ty.
 • Ban lãnh đạo công ty có trách nhiệm phổ biến quy chế này đến tất cả cán bộ, nhân viên trong công ty.

Bằng cách xây dựng và thực hiện nghiêm túc Quy chế hoạt động phòng Digital Marketing, doanh nghiệp có thể đảm bảo hiệu quả hoạt động của phòng, nâng cao hiệu quả Marketing và góp phần đạt được mục tiêu chung của công ty.

FILE TÀI LIỆU
SD.ORG - Quy chế Hoạt động Phòng Digital Marketing.docx
ĐÁNH GIÁ TÀI LIỆU
Vui lòng đăng nhập để gửi đánh giá
NHẬN XÉT